پزشکی هسته ای و اهمیت آن در تشخیص و درمان

اگر چه اسکن اعضای مختلف بدن با استفاده از مواد رادیو اکتیو در کشور ما تا حدودی نا آشنا است، سالهاست که در اغلب ممالک دنیا به صورت روشی رایج برای تشخیص بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش که تصویربرداری با استفاده از تابش گامای مواد مذکور انجام می شود، تصاویری بر اساس فیزیولوژی اعضای مختلف بدست می دهد که اطلاعات با ارزشی از عملکرد آن اعضا حاصل می گردد در حالی که این اطلاعات به وسیله سایر روش ها، قابل دستیابی نیست.
علاوه بر کاربرد تشخیصی، برخی از بیماری ها را نیز می توان با استفاده از مواد رادیو اکتیو درمان نمود از جمله درمان پر کاری تیروئید و سرطان های تیروئید با ید 131، درمان پلی سیتمی ورا با فسفر 32، درمان متاستازهای استخوانی با استرانسیوم 89 و درمان لنفوم با ایتریوم 90

Provided by Sisarv