آیا تصویربرداری هسته ای ضرر دارد؟

در تصویربرداری پزشکی هسته ای، با توجه به اینکه مقدار دوز مواد رادیو اکتیو تزریق شده طبق استاندارد و بسیار اندک می باشد، هیچگونه عوارض و آلرژی در فرد ایجاد نخواهد شد. میزان اشعه دریافت شده توسط بیمار در تصویربرداری هسته ای، معمولاً کمتر از CT Scan می باشد. طبق بررسی های انجام شده در مدت بیش از 50 سال بکارگیری پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان، هیچ عوارض طولانی مدتی در بیماران، گزارش نشده است. همچنین در مورد کودکان نیز تحقیقات نشان داده است که میزان پرتوگیری بسیار ناچیز بوده و خطری برای کودک نخواهد داشت.

Provided by Sisarv