پزشکان و متخصصین پزشکی هسته ای سینا


دکتر فریدون فتوحی

رئیس مرکز پزشکی هسته ای سینا، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس پزشکی هسته ای.

Provided by Sisarv